<h1>הלוואה בערבות המדינה<h1>

הלוואה בערבות המדינה

הקרן לעסקים קטנים בערבות המדינה נועדה למינוף עסקים קטנים ובינוניים מתוך הכרה בחשיבותם למשק הישראלי.
כבעל עסק קטן, איך תדע שאתה עומד בתנאים לקבלת הלוואה בערבות המדינה מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים?

הלוואה בערבות המדינה – האם העסק שלך זכאי ?

הפרמטרים לקבלת הלוואה בערבות המדינה

המדדים הקובעים את הזכאות להלוואה הינם :
• הנתונים הכספיים של החברה.
• רמת המינוף הבנקאי של החברה.
• הסקטור העסקי בו פועלת החברה.
• יכולת ההחזר של החברה להלוואה המבוקשת.

בחירת היועץ הנכון לצורך הגשת הבקשה עבור הלוואה בערבות המדינה

אישור הבקשה עבור הלוואה בערבות המדינה תלוי באיכות האבחון הכלכלי, המתאר את יכולתה של החברה לעמוד בהחזר ההלוואה לעסק המבוקשת.
לדוגמא, עסק אשר צבר גירעון במשך השנתיים האחרונות יתקשה בקבלת הלוואה בערבות המדינה לעסק.
ככלל, הלוואות יועמדו לחברות ועסקים אשר ישנה הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל להתפתח, ליצור מקומות עבודה חדשים, ויש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

הלוואות בערבות המדינה ניתנות למטרות

– תפעול שוטף (הון חוזר)הלוואה בערבות המדינה
– הרחבת עסק קיים/ הקמת עסק חדש.

יועץ טוב יפעל באופנים הבאים:

• אבחון אמיתי של ביצועי העסק והסיכויים לקבלת הלוואות לעסקים בהתאם לצורכי ועמידות העסק.
• בחירת הבנק המתאים לקבלת ההלוואה וניהול הפעילות העסקי.
• הכנת תוכנית עסקית נהירה וחיובית לעסק, המאפשרת לכלכלן הבודק מבט מקיף על פעילות החברה ומקצר את תהליך אישור הבקשה.
• הטיפול בטפסים- טיפול מיידי במסמכים הנדרשים על ידי הכלכלן הבודק, לצורך אישור הבקשה.

בחירת בנק לצורך קבלת הלוואה בערבות המדינה

כל אחד מן הבנקים הגדולים שונה באופן ניהול סיכוני האשראי שלו ובמידת סיכוני האשראי שהינו נוטל.
יועץ טוב ידע להמליץ על הבנק הנכון לך לקבלת ההלוואה, ויוודא טרם הגשת ההמלצה לזכאות לבנק, את מוכנות הבנק לקלוט את הלקוח.

לחצו כאן לקבלת עוד מידע על – גיוס אשראי לעסקיםכתיבת תגובה