מסלול הלוואות ייחודי לחקלאים בערבות המדינה

על רקע החשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף החקלאות בישראל, ומתוך הבנה כי לאוכלוסיית החקלאים צרכי מימון ייחודיים, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייחודי לחקלאים.

תנאי ההלוואה וזכאות:

חקלאי לעניין זה יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה,ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 5 מיליון ₪.

הלוואות במסלול הייעודי יועמדו בשיעור ערבות מוגדל של 85% מכל הלוואה.

הלווה יידרש להציג בטוחות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה ולחתום אישית בהתאם לתנאי הקרן.

הלוואות לחקלאים

סוגי ההלוואות לחקלאים:

הלוואה קצרה – הלוואה לתקופה של עד שנה, ובסכום של עד 350 אלפי ₪. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל בקרן, או באמצעות תשלום הקרן בסוף התקופה.

הלוואה ארוכה – הלוואה לתקופה של עד חמש שנים ובסכום של עד 500 אלפי ₪, עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל בקרן.
העמדת ההלוואה במסלול הייעודי תותנה ברכישת פוליסת ביטוח נזקי טבע על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות הבנק.

על אף האמור לעיל, בהלוואות הקרן שאינן במסגרת המסלול הייעודי, יוכל הבנק להעמיד לחקלאים יצואנים הלוואה בשיעור מקסימלי של 10% מהמחזור (לעומת 8% בהתאם לכללי הקרן). חקלאי יצואן לעניין זה יוגדר כעסק חקלאי אשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן עולה על 6.25 מליון ₪, ולפחות 250,000 דולר מהכנסותיו באותה שנה הגיעו מייצוא.