שיא פיננסים - פתרונות פיננסים

וגיוס אשראי לעסקים מדברים תוצאות:

  • מומחים בגיוס אשראי מהיר והלוואות לעסקים
  • מספקים פתרונות מהירים לעסק שלך
  • חוסכים בירוקרטיה
  • ייעוץ פיננסי אישי

הלוואה בנקאית לעסק עד 1,000,000 ש"ח

מעל 92% הצלחה בגיוסי אשראי לעסקים!

בדוק עכשיו את זכאותך להלוואה

בתנאים הטובים ביותר!

מסלול הלוואות לחקלאים בערבות המדינה ייחודי

על רקע החשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף החקלאות בישראל, ומתוך הבנה כי לאוכלוסיית החקלאים צרכי מימון ייחודיים, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייחודי לחקלאים.

תנאי הלוואה וזכאות הלוואות לחקלאים בערבות המדינה

1.חקלאי לעניין זה יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה,ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 5 מיליון ₪.
2.הלוואות במסלול הייעודי יועמדו בשיעור ערבות מוגדל של 85% מכל הלוואה.
3.הלווה יידרש להציג בטוחות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה ולחתום אישית בהתאם לתנאי הקרן.

הלוואות לחקלאים בערבות המדינה

סוגי הלוואות לחקלאים בערבות המדינה

הלוואה קצרה – הלוואה לתקופה של עד שנה, ובסכום של עד 350 אלפי ₪. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל בקרן, או באמצעות תשלום הקרן בסוף התקופה.

הלוואה ארוכה – הלוואה לתקופה של עד חמש שנים ובסכום של עד 500 אלפי ₪, עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל בקרן.
העמדת ההלוואה במסלול הייעודי תותנה ברכישת פוליסת ביטוח נזקי טבע על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות הבנק.

על אף האמור לעיל במתן הלוואות מהקרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים שאינן במסגרת המסלול הייעודי, יוכל הבנק להעמיד לחקלאים יצואנים הלוואה בשיעור מקסימלי של 10% מהמחזור (לעומת 8% בהתאם לכללי הקרן). חקלאי יצואן לעניין זה יוגדר כעסק חקלאי אשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן עולה על 6.25 מליון ₪, ולפחות 250,000 דולר מהכנסותיו באותה שנה הגיעו מייצוא.

חברת שיא פתרונות פיננסים מסייעת לעסקים בכל הארץ